Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door Thuis leren schilderen een Overeenkomst wordt gesloten.

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de website waar Opdrachtgever toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Content: het geheel aan informatie dat door Thuis leren schilderen via de website thuislerenschilderen.nl aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en de lay-out van de Dienst.

Dienst: Thuis leren schilderen; het aangeboden online platform waarop schildercursussen worden aangeboden die door de Opdrachtgever kunnen worden afgenomen.

Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de website thuislerenschilderen.nl, alsmede de via de website openbaar gemaakte content.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Thuis leren schilderen en Opdrachtgever op grond waarvan Thuis leren schilderen zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Thuis leren schilderen en/of Opdrachtgever die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.

Website: het platform van Thuis leren schilderen dat via de website www.thuislerenschilderen.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Thuis leren schilderen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Thuis leren schilderen zijn aanvaard.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Thuis leren schilderen en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.5 Indien Thuis leren schilderen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Thuis leren schilderen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes

3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.

3.2 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Thuis leren schilderen bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de aanbieding heeft verstrekt. Thuis leren schilderen zal de door Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

3.3 Thuis leren schilderen kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod van Thuis leren schilderen heeft aanvaard en heeft voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Thuis leren schilderen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Thuis leren schilderen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten of opdrachtbevestigingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooruitbetaling plaatsvindt.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Thuis leren schilderen zal zich inspannen om de Dienst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2 De Dienst wordt geleverd zoals omschreven op de website. Thuis leren schilderen spant zich in om de website en Dienst zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maar geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, functionaliteit en prestaties van de website en Dienst.

5.3 Thuis leren schilderen heeft het recht om de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud en updates. Thuis leren schilderen zal dit vooraf melden indien dit mogelijk is en zal de overlast zoveel mogelijk beperken.

5.4 Thuis leren schilderen behoudt zich het recht voor om de Dienst op elk moment te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten. Thuis leren schilderen zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.

5.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van derden. Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen die schadelijk kunnen zijn voor Thuis leren schilderen of voor andere Opdrachtgevers van Thuis leren schilderen.

Artikel 6. Prijzen en betaling

6.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

6.2 Thuis leren schilderen is gerechtigd om prijzen van de Dienst te wijzigen. Thuis leren schilderen zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren.

6.3 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven bij de bestelling van de Dienst. Betaling kan onder andere geschieden via iDEAL, creditcard, of andere betaalmethoden zoals aangegeven op de website.

6.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Thuis leren schilderen gerechtigd om de toegang tot de Dienst op te schorten of te beëindigen.

6.5 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.6 Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, die Thuis leren schilderen maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Thuis leren schilderen behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot de Dienst en de website thuislerenschilderen.nl.

7.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Dienst te verwijderen of te wijzigen.

7.3 Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Dienst. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de Dienst is verstrekt.

7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken, te distribueren of te exploiteren op een andere wijze dan is toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8. Klachten en garantie

8.1 Klachten over de Dienst dienen zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Thuis leren schilderen.

8.2 Thuis leren schilderen zal zich inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en naar tevredenheid van Opdrachtgever af te handelen.

8.3 Opdrachtgever heeft geen recht op garantie tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst of de website.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Thuis leren schilderen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

9.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Thuis leren schilderen beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.3 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

9.4 Thuis leren schilderen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Thuis leren schilderen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Thuis leren schilderen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Thuis leren schilderen, het ontbreken van geschikte zaken of diensten die benodigd zijn voor de uitvoering van de Dienst, alsmede iedere andere situatie waarop Thuis leren schilderen geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

10.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Thuis leren schilderen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Thuis leren schilderen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 11. Geheimhouding en persoonsgegevens

11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Indien Thuis leren schilderen in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, dan zal Thuis leren schilderen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. Het privacybeleid van Thuis leren schilderen is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 12. Duur en opzegging

12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven bij de bestelling van de Dienst en wordt automatisch verlengd tenzij anders overeengekomen.

12.2 De Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van digitale inhoud, zoals online schilderlessen, te allen tijde opzeggen. Opzegging kan geschieden tot één dag voor het einde van de lopende contractperiode, waarna de overeenkomst niet verder wordt verlengd.

12.3 Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen eveneens op elk moment worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn die loopt tot één dag voor de start van de nieuwe contractperiode.

12.4 Thuis Leren Schilderen behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt, en de aard of de omvang van de tekortkoming dit rechtvaardigt.

12.5 Terugvorderingen van betalingen via bank of andere betaalmethoden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van thuislerenschilderen.nl zijn niet toegestaan. Dergelijke acties worden beschouwd als een inbreuk op de overeenkomst en zullen juridisch worden aangevochten. Thuis Leren Schilderen behoudt zich het recht voor om alle kosten die voortvloeien uit dergelijke acties te verhalen op de Opdrachtgever. Bij vragen of geschillen over betalingen adviseren wij Opdrachtgevers om direct contact op te nemen met onze klantenservice via info@thuislerenschilderen.nl voor het vinden van een passende oplossing.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Thuis leren schilderen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Thuis leren schilderen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Thuis leren schilderen gevestigd is.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Thuis leren schilderen.

14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. De Engelse tekst is slechts een vertaling en kan afwijken van de Nederlandse tekst.

Al meer dan 500+ leden gingen je voor! Word jij ook lid?

Onbeperkt kunnen schilderen voor maar 17,95 euro per maand. Maandelijks opzegbaar.